pharmacy

เกี่ยวกับคณะ

“ปฺญา นรานํ รตนํ  ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”        ที่มาของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยสยามมีปรัชญาประจำมหาวิทยาลัยคือปัญญาเป็นรัตนะของนรชนอีกทั้งปรัชญาการให้บริการของมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นถูกกำหนดไว้ว่าต้องเปิดหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนจากปรัชญาดังกล่าว  กอปรกับเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพร้านยา (Community Pharmacy Accreditation) การผลิตเภสัชกรเพื่อให้ได้เภสัชกรที่มีคุณภาพเพื่อทำงานในโรงพยาบาลหรือร้านยาตามโครงการร้านยาคุณภาพของสภาเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  ทางมหาวิทยาลัยสยามจึงไ้ด้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์โดยมุ่งเน้นการสร้างเภสัชกรที่มีทักษะการปฏิบัติงานด้านบริบาลทางเภสัชกรรม  มีองค์ความรู้และทักษะในการสืบค้นปัญหาการใช้ยา การป้องกันการแก้ปัญหาที่เกิด หรืออาจเกิดจากการใช้ยาเพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 

ปรัชญา

       ปฏิบัติจริง อิงความรู้ คู่จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม

ปณิธาน

       มุ่งสร้างเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  เน้นทักษะการปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน์
       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพและความเป็นสากล เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

พันธกิจ
       คณะเภสัชศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตเภสัชกรด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางที่มีคุณภาพและมีความเป็นสากล กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ  สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ และให้การบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ค่านิยม
        มีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่

อัตลักษณ์
        S = Self-discipline (วินัย) 
        I = Intelligence (ความรู้และทักษะ) 
        A = Adaptation (การปรับตัว) 
        M = Morality (คุณธรรมจริยธรรม)


เป้าหมาย
       มุ่งสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  เน้นทักษะการปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์
1. นำความรู้ทางเภสัชศาสตร์ เช่น การนำวัตถุจากธรรมชาติ จากการสังเคราะห์ไปใช้เป็น
2. ยาในรูปแบบยาชนิดต่าง ๆ ไปประยุกต์กับผู้บริโภคอย่างเหมาะสม
3. นำหลักการและแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช้ในการดูแลผู้ใช้ยาอย่างเหมาะ
    สมบนพื้นฐานทางวิชาการที่ทันสมัย
4. ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทางสาขาอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
5. ติดตามความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่เสมอ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8. ทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทย
 

คณะเภสัชศาสตร์ มุ่งเน้นงานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมนักศึกษา

 

You are here: Home เกี่ยวกับคณะ